GIẢI PHÁP


Profiles International SEA cung cấp các công cụ đánh giá đa dạng đi kèm với hướng dẫn thực tiễn để giúp anh/chị đạt được các mục tiêu kinh doanh.
Dưới đây là các vấn đề mà khách hàng của chúng tôi thường gặp phải và các giải pháp đánh giá có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề đó. Các cách tiếp cận vấn đề và nhu cầu của các tổ chức rất đa dạng nên chúng tôi muốn được thảo luận trước với anh/chị về mối quan tâm của công ty và sau đó cùng đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

PXT
ProfileXT®
PPI
Profiles Performance Indicator™
CP360
CheckPoint 360o
PSA
Profiles Sales Assessment™
CSP
Customer Service Profile™
SCP
Profiles Sales CheckPoint™
LEADER
Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo 
PTR
Báo Cáo Nhóm ProfileXT® 
PMF
Profiles Managerial Fit™
PWP
Profiles Pathway Planner™