ProfileXT®

ProfileXT® đo lường mức độ phù hợp của một cá nhân với một vị trí cụ thể trong tổ chức. “Sự phù hợp công việc” là một khái niệm độc đáo vì nó so sánh một ứng viên với những đặc điểm họ cần phải sở hữu để làm tốt trong một vị trí cụ thể.

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT®

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT® được tạo ra dựa trên bài đánh giá ProfileXT®, thể hiện một cách diễn dịch kết quả khác nhằm mục đích tập trung vào một hồ sơ lãnh đạo cụ thể.

Báo Cáo Nhóm ProfileXT®

Báo Cáo Nhóm ProfileXT® tập trung vào mục tiêu tổng quát và cụ thể của tổ chức, đề cập đến những khác biệt đáng kể giữa trưởng nhóm và thành viên và đưa ra đề xuất cách giải quyết và cải thiện.

CheckPoint 360°™

Khảo sát CheckPoint 360°™ được thiết kế nhằm mục đích phát triển quản lý hiệu quả, kết hợp những phản hồi từ cấp dưới, đồng cấp, cấp trên trực tiếp, khách hàng/đối tác.

Profiles Performance Indicator™

Profiles Performance Indicator™ là bài đánh giá đề cập đến những ảnh hưởng của tính cách cá nhân lên hiệu suất công việc cùng các mối quan hệ trong nhóm nhằm mục tiêu khích lệ, phát triển nhân viên, giải quyết các xung đột và nâng cao hiệu suất sau khi tuyển dụng.

Customer Service Profile™

Customer Service Profile™ xác định mức độ phù hợp của một cá nhân đối với các công việc dịch vụ khách hàng trong công ty và xác định những ứng viên tốt nhất cũng như phương pháp huấn luyện nhân viên hiện tại.

 

Profiles Managerial Fit™

Profile Managerial Fit™ đánh giá những khía cạnh trọng yếu về sự tương thích giữa quản lý và nhân viên của họ. 

Profiles Sales Assessment™

Profiles Sales Assessment™ xác định mức độ phù hợp của một cá nhân đối với các công việc bán hàng trong công ty, từ đó tối đa hóa hiệu suất bán hàng.

 

Profiles Pathway Planner™

Profiles Pathway Planner ™ là một công cụ đánh giá chuyên sâu nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp dựa trên khái niệm “Phù hợp công việc”.

Profiles Sales CheckPoint™

Profiles Sales CheckPoint ™ là công cụ hỗ trợ những người bán hàng cải thiện hiệu suất và khả năng bán hàng của họ, kết hợp giữa đánh giá cá nhân của nhân viên và phản hồi từ cấp trên.