Tổng quan Đánh giá

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp nhưng họ cần một lãnh đạo tốt đế phát triển và dẫn dắt họ đi đúng định hướng. Từ đó phát sinh nhu cầu đánh giá và phát triển lãnh đạo cùng với sự phổ biến của khái niệm “Đánh giá 360°”. Khái niệm này được đề cao sử dụng trong các tổ chức nhờ vào công tác triển khai dễ dàng và kết quả đánh giá kỹ năng lãnh đạo mang tính khách quan. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn tiến hành phản hồi dựa trên khung kỹ năng riêng hoặc ứng dụng những bộ kỹ năng lãnh đạo toàn cầu mà một trong số đó được phát triển thành khảo sát Checkpoint 360° để đánh giá các lãnh đạo có sức hút (charisma).

Checkpoint 360° dựa trên khái niệm “đánh giá 360° “ và tập trung vào 8 Kỹ năng Lãnh đạo Toàn cầu, bao gồm 72 hành vi mà một lãnh đạo cần sở hữu. Những người tham gia khảo sát sẽ được yêu cầu cung cấp phản hồi về cá nhân được đánh giá theo những hành vi này và kết quả khảo sát sẽ chỉ ra những điểm mạnh, yếu của cá nhân trên quan điểm của những người tham gia đánh giá cùng một số đề xuất phát triển lãnh đạo cho cá nhân này.

Checkpoint 360° hữu ích đối với những doanh nghiệp mong muốn phát triển đội ngũ lãnh đạo và thực hiện hoạch định kế nhiệm, bởi những tiêu chí khảo sát – các kỹ năng và hành vi – đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và kết quả khảo sát được thể hiện súc tích; các quản lý được đánh giá, cấp trên cũng như các nhà điều hành doanh nghiệp sẽ không gặp khó khăn để hiểu và sử dụng những thông tin khảo sát này. Đồng thời, các doanh nghiệp không phải lo ngại về vấn đề bảo mật vì quy trình khảo sát Checkpoint 360° được thực hiện trực tuyến hoàn toàn và các phản hồi được ẩn danh trong báo cáo kết quả.

Thang đo Đánh giá

Lắng nghe | Xử lý thông tin | Truyền đạt hiệu quả | Xây dựng niềm tin | Định hướng công việc | Trao quyền và trách nhiệm | Thích nghi hoàn cảnh | Tư duy sáng tạo | Xây dựng mối quan hệ cá nhân | Hỗ trợ cho thành công của nhóm | Làm việc hiệu quả | Nắm vững công việc | Thực hiện hành động | Đạt kết quả | Bồi dưỡng năng lực nhân viên | Khích lệ hiệu quả | Thể hiện cam kết | Mong muốn hoàn thiện

CheckPoint 360°™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Phát triển năng lực, kỹ năng và hành vi quản lý
  • Ưu tiên nhu cầu phát triển quản lý và lãnh đạo
  • Xác định, quản lý và phát triển tài năng
  • Hoạch định kế nhiệm và nguồn lao động chiến lược
  • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
  • Phát triển nhóm
  • Giải quyết xung đột

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về CheckPoint 360°™

Báo cáo

CheckPoint 360°™ cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo cá nhân

Mô tả các kỹ năng và năng lực của nhà quản lý.

Báo cáo quản lý
Mô tả các kỹ năng và năng lực của cá nhân thực hiện đánh giá và đưa ra những đề xuất huấn luyện và quản lý cá nhân đó.
Báo cáo so sánh
Cung cấp phương tiện đánh giá sự tiến bộ của nhà quản lý trong việc phát triển khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý.
Báo cáo điều hành
Tổng hợp và tóm tắt ngắn gọn tất cả các báo cáo của những nhà quản lý thực hiện CheckPoint 360°™.