Tổng quan

Các vị trí dịch vụ khách hàng yêu cầu những đặc điểm hành vi cụ thể mà nhà tuyển dụng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hoặc xác định ở những ứng viên tiềm năng.

Customer Service Profile™ là bài đánh giá dịch vụ khách hàng, đo lường mức độ phù hợp của một cá nhân với vị trí dịch vụ khách hàng trong một tổ chức. Tổng hợp nghiên cứu chuyên sâu của Profiles International đã xác định nhiều đặc điểm khác nhau làm nền tảng cho bài đánh giá nhân sự này, bao gồm kiểm tra kỹ năng dịch vụ khách hàng và đánh giá đại diện cung cấp dịch vụ khách hàng. Anh/Chị cũng có thể chọn phiên bản bài đánh giá dành riêng cho ngành khách sạn, dịch vụ sức khỏe, dịch vụ tài chính và bán lẻ.

Tính năng

Bài đánh giá đo lường những đặc điểm hành vi có liên quan đến công việc cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng cũng như sự phù hợp với mỗi tổ chức dựa trên mẫu chuẩn vị trí. Bài đánh giá bao gồm các thang đo như sau:
Lòng tin | Sự tế nhị | Tính cảm thông | Tính nguyên tắc | Sự tập trung | Tính linh hoạt | Ngôn ngữ | Tính toán

Customer Service Profile™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Sàng lọc, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên
  • Sự phù hợp công việc
  • Nâng cao hiệu suất
  • Huấn luyện và tự cải thiện
  • Phát triển nhân viên
  • Nâng cao năng suất và chất lượng công việc

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Customer Service Profile™

Báo cáo

Customer Service Profile™ cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo cá nhân
Cung cấp cho nhân viên những thông tin về đặc điểm hành vi và năng lực cơ bản.
Báo cáo bổ nhiệm
Giúp quản lý tuyển dụng hiểu đặc điểm hành vi, các năng lực cơ bản và quan điểm dịch vụ của ứng viên để chuẩn bị cho việc phỏng vấn.
Báo cáo huấn luyện
Giúp cho các nhà quản lý hiểu được đặc điểm hành vi cá nhân, các năng lực cơ bản và quan điểm dịch vụ của nhân viên, đồng thời cung cấp những gợi ý cho sự phát triển nhân viên.