Tổng quan Đánh giá

Thành công ở một vị trí nhất định chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố mà các doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm trong quá trình tuyển dụng những cá nhân xuất sắc nhất. Ngoài những “thành phần” thường thấy như bằng cấp, kinh nghiệm hay kiến thức chuyên ngành, phù hợp công việc được coi là yếu tố quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến sự tương thích của cá nhân với bản chất công việc cũng như văn hóa doanh nghiệp. Và để xác định sự “Phù hợp công việc” của ứng viên, các doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ đánh giá toàn diện ProfileXT.

ProfileXT không phải một bài kiểm tra IQ đơn giản; thay vào đó, đây là một công cụ đánh giá tâm lý lượng học đã được công nhận và quy chuẩn. ProfileXT đánh giá ba khía cạnh khác nhau của một cá nhân, bao gồm phong cách tư duy, xu hướng hành vi và sở thích nghề nghiệp. Công cụ này giúp cung cấp những thông tin hữu ích về khả năng tư duy, tính cách cũng như động lực của ứng viên, từ đó hỗ trợ cho các công tác quản lý xuyên suất vòng đời nhân viên, từ tuyển dụng, đào tạo và phát triển đến luan chuyển và hoạch định kế nhiệm.

Ngoài ra, đối với nhà sử dụng lao động, ProfileXT còn giúp cải thiện quy trình tuyển dụng nhờ vào sự hỗ trợ đa dạng đối với công tác sàng lọc, phỏng vấn và so khớp ứng viên với các Mẫu công việc chuẩn riêng biệt của từng vị trí.

Thang đo đánh giá

Chỉ số học hỏi | Khả năng ngôn ngữ | Suy luận ngôn ngữ | Khả năng tính toán | Suy luận toán học | Năng lượng làm việc | Khẳng định bản thân | Tính hướng ngoại | Tính tuân thủ | Thái độ | Tính quyết đoán | Tính hòa đồng | Tính độc lập | Phán xét khách quan | Tài chính / Hành chính | Kinh doanh | Kĩ thuật | Cơ khí | Sáng tạo | Dịch vụ

ProfileXT® được đề xuất cho các công tác sau

  • Xác định tiềm năng hiệu suất
  • Lựa chọn ứng viên và sự phù hợp công việc
  • Lưu giữ nhân viên
  • Phát triển năng lực, kỹ năng và hành vi quản lý
  • Hoạch định nguồn nhân lực
  • Chương trình bổ nhiệm và kế nhiệm
  • Nâng cao hiệu suất
  • Huấn luyện và tự cải thiện

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về bài đánh giá ProfileXT®

Báo cáo

ProfileXT® cung cấp các báo cáo như sau

So sánh mẫu công việc chuẩn
Cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn sâu sắc về phong cách tư duy, xu hướng hành vi và sở thích nghề nghiệp của ứng viên.
Hướng dẫn phỏng vấn
Đề xuất các câu hỏi phỏng vấn dựa trên kết quả bài đánh giá ProfileXT® của ứng viên.
Kế hoạch lao động chiến lược
Thể hiện tỉ lệ phù hợp của một ứng viên với nhiều mẫu công việc chuẩn trong một công ty.
Mức độ phù hợp của ứng viên
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về mức độ phù hợp của nhiều ứng viên đối với một vị trí.
Các báo cáo tóm tắt
Cung cấp tóm tắt về kết quả đánh giá của ứng viên cũng như kết quả so khớp với một mẫu công việc chuẩn nhất định.