Tuyển tập Case Study

Một nghiên cứu chuyên sâu về 14 tổ chức đã sử dụng các bài đánh giá nhân sự của Profiles cùng với sự giúp đỡ của các Đối tác Kinh doanh Chiến lược của Profiles để giải quyết các thách thức quan trọng trong việc tuyển chọn, phát triển và nâng cao sự cam kết của lực lượng lao động và các nhà lãnh đạo trong tổ chức.

Câu Chuyện Thành Công : Xác Định Nhân Viên Xuất Sắc và Liên Tục Cải Thiện Quy Trình Tuyển Dụng

Kể từ tháng 6/2000, một công ty bảo hiểm toàn cầu và Profiles International đã cùng thực hiện thành công dự án nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu tỉ lệ luân chuyển của đội ngũ nhân viên trong công ty này.