Trước khi quyết định đầu tư vào giải pháp đánh giá, các nhà điều hành và quản lý cần nắm rõ tất cả những lợi ích mà giải pháp này có thể mang lại. Những câu hỏi trong phần này được đặt ra bởi các khách hàng ở vị trí điều hành của Profiles International và nêu lên các vấn đề như hiệu quả, cách thực hiện đánh giá và tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI).

Những câu hỏi trong phần này sẽ bao gồm:

  • Đánh giá nhân viên sẽ giúp công ty tôi có ưu thế cạnh tranh ra sao?
  • Sử dụng bài đánh giá nhân sự có làm tăng rủi ro về pháp lý cho công ty không?
  • Công ty có thể điều chỉnh bài đánh giá của Profiles để phản ánh văn hóa riêng của công ty được không?

Vui lòng chọn nhóm câu hỏi anh chị mong muốn tìm hiểu thêm:

Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành

Chúng tôi hiểu rằng anh/chị ra quyết định dựa trên sự hợp lý và mức độ nâng cao giá trị cho công ty. Đầu tư vào bài đánh giá nhân sự không chỉ đem lại lợi ích cho công ty về mặt tài chính mà còn cung cấp cơ hội đào tạo và phát triển nhân viên hiệu quả hơn.

Quản lý Nhân sự & Đào tạo

Các quản lý phụ trách mảng nhân sự và đào tạo thường mong muốn hiểu rõ chi tiết của quy trình đánh giá trước khi thực hiện dự án.

Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Các trưởng phòng/trưởng bộ phận quan tâm đến công dụng của bài đánh giá Profiles trong việc tối ưu hóa quá trình sàng lọc và phỏng vấn trước tuyển dụng.

Quản lý Kinh doanh & Dịch vụ

Các quản lý kinh doanh và dịch vụ mong muốn tuyển dụng, đề bạt và phát triển những nhân viên xuất sắc nhất.

Các câu hỏi chung

Các câu hỏi chung về phương pháp ứng dụng các giải pháp của chúng tôi.